fbpx

Regulamin Newsletter

obowiązujący od dnia 25 maja 2018 roku

Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.

1. Usługa Newsletter udostępniania jest przez Toyota JA NOW AN Sp z o. o. z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ulicy Knurowskiej 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000179265, NIP 6482579331, zwaną dalej „Toyota”.

– adres poczty elektronicznej: bok@toyota.zabrze.pl

– numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: 032 2762770, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Toyotę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów Toyota Motor Poland, aktualnych promocjach, nowych modelach oraz inne wiadomości dotyczące Toyoty oraz oferowanych przez nią produktach, w tym opinie oraz materiały prasowe.

4. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż co 30 dni.

5. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

6. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.toyoty.pl

1) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,

2) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych drogą elektroniczną,

3) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,

4) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,

5) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Toyotę wiadomości elektronicznej o tytule „Potwierdzenie rejestracji”.

Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany wyłącznie w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.

7. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

8. Administratorem danych osobowych Użytkowników, jest Toyota JA NOW AN Sp z o. o. Użytkownik może skontaktować się z nami pisząc na adres: bok@toyota.zabrze.pl

9. Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy w związku z udziałem w usłudze Newsletter. Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Newsletter jest dobrowolne. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody. Dane osobowe Użytkowników przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym orazrealizującym dla nas działania marketingowe. Nie będziemy przekazywać danych osobowych do państw trzecich.

10.Użytkownik ma prawo żądać od Toyoty dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W oparciu o dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

11. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera.

12. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.

13.Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@toyota.zabrze.pl

2) telefonicznie, dzwoniąc na numer Biura Obsługi Klienta: 032 2762770, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Toyota zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

14.Toyota zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.toyoty.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.toyoty.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

15.Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

16.Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności oraz Obowiązkiem informacyjnym widocznym przy wypełnianiu formularza.

Wyprzedażowy newsletter toyoty

Nie pomiń żadnej promocji oraz wyprzedaży

Będziesz na bieżąco z wyprzedażami

Dostaniesz informacje o nowych promocjach

Nie ominą Cię żadne okazje od Toyoty